Deklaracja Dostępności

Strona internetowa Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • 1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie (1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie), 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie), 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla  mediów (nagranie)
  • 2.5 – Sposoby wprowadzania danych (2.5.4 – Aktywowanie ruchem)

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-30

Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-26

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

2023-01-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Kwiatkowska, mail: ckpino@poczta.one.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 357 30 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu

  • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Dworcowej. Do wejścia prowadzą schody.
  • Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia .
  • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, w tym toaleta. Na pozostałe piętra prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • Informacje na temat rozkładu pomieszczeń może być przekazana wchodzącym do budynku przez dyżurującego pracownika.

Pliki do pobrania

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepności 1 MB 1579
2 pdf Raport o stanie zapewnienia dostepności 4 MB 1624