RODO

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Inowrocławiu, przy ulicy Dworcowej 25, NIP: 5562397117, REGON: 092914010 reprezentowane przez Dyrektora placówki. Zwanego dalej administratorem.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Centrum Kształcenia Praktycznego, e-mail: iodckpino@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a także art. 9 ust. 2 lit. b, w celach Niezbędnych do wykonywania przez Panią/Pana czynności służbowych i zadań administratora wynikających z karty nauczyciela, prawa pracy, ochrony socjalnej itp. Możliwe jest przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a RODO, na podstawie odrębnych zgód.
  4. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym w celu prawidłowej realizacji zadań administratora.

Administrator jest zobowiązany do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
  3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, po uznaniu, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych w tym profilowaniu.