aktualnosci

Rozpoczęła się sesja letnia egzaminów zawodowych

W bieżącym tygodniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu rozpoczęła się sesja letnia egzaminów zawodowych w części praktycznej. Egzamin ten jest przeprowadzany według szczegółowego harmonogramu ogłoszonego przez okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. W naszej placówce egzaminy przeprowadzone są w kwalifikacjach związanych z zawodami: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Do przeprowadzenia egzaminów niezbędne było przygotowanie wielu stanowisk egzaminacyjnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt zakupiony ze środków Starostwa Powiatowego.  Warunkiem zdania egzaminu w części pisemnej jest uzyskanie min. 50% punktów możliwych do zdobycia, a w części praktycznej – min. 75%. Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu – dyplom i tytuł technika. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Zawodowego jest Powiat Inowrocławski.